Ochrana osobných údajov

Na vašom súkromí nám záleží, dávame si preto záležať ako spracovávame a narábame s týmto údajmi. Tieto údaje sú u nás v bezpečí a dostupné pre vás kedykoľvek.

Prevádzkovateľ elektronického obchodu www.antler.sk prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ internetového e-shopu neposkytuje tretej osobe osobné údaje kupujúceho, okrem prepravnej spoločnosti DHL Express (Slovakia), spol. s.r.o., alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe zmluvy uzatvorenej podľa Zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Zároveň sú všetci zamestnanci prevádzkovateľa internetového e-shopu povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle § 19 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov v znení platných noviel, a to nasledovné:

  1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
  3. právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  4. právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval vaše osobné údaje,
  5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  6. právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
  7. právo na prenosnosť osobných údajov,
  8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
  9. Prevádzkovateľ získava od kupujúceho nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Tieto osobné údaje sa uchovávajú pre účely archivácie po dobu 10 rokov. V prípade vybavenia objednávky sa spracúvajú osobné údaje za účelom vystavenia faktúry, zabezpečenia dopravy a účtovania v účtovníctve.

  Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
  Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, je potrebné si to nastaviť vo svojom internetovom prehliadači.

  Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v internetovom e-shope pre účely e-mailového marketingu, tak v takom prípade súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

  Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu mena a priezviska, e-mailovej adresy sú poskytnuté na obdobie piatich rokov. Tieto osobné údaje však nie sú poskytované tretím osobám.

  Kupujúci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

  Aktualizujem…
  • Žiadne produkty v košíku.