Všeobecné obchodné podmienky

 
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP“) internetového obchodu www.antler.sk vzťahujúce sa na nákup tovaru medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim) prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu) www.antler.sk.
 
Čl. I
Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) internetového obchodu (e-shopu) www.antler.sk je Antler s. r. o., IČO: 51 458 772, so sídlom A. H. Gavloviča 131/1, 971 01 Prievidza.
 2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom e-shopu vytvorila objednávku. Pre účely Zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 1. Objednávateľ (kupujúci) súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito VOP, ustanoveniami reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.antler.sk a príslušnými právnymi predpismi.
 1. Ustanovenia odchylné od VOP je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylné zjednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.
 1. Ustanovenia VOP sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v slovenskom jazyku.
 1. Znenie VOP môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.
 2.  
Čl. II.
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov objednávateľom (kupujúcim) vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre seriózne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 1. Zaslaním objednávky súhlasí kupujúci s cenou objednaných tovarov a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
 1. Ak predávajúci potvrdí objednávku, vzniká kúpna zmluva. Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
 1. Po vytvorení objednávky v e-shope je kupujúcemu zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.
 1. V prípade odoslania objednávky je kupujúci viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 1. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný vrátiť do 14 dní. 

Čl. III
Ceny tovaru a platobné podmienky

 1. Všetky ceny pri tovare, ktoré sú uvedené v internetovom obchode (e-shope) sú konečné. Nie sme platitelia DPH.
 1. Predávajúci je viazaný cenou, ktorá je uvedená na internetovej stránke e-shopu v okamihu vykonania nákupu.
 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.
 1. Za tovar v internetovom obchode (e-shope) je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  • platba kartou online cez platobnú bránu Československej obchodnej banky, a.s. v spolupráci s Global Payments Europe, s.r.o. cez produkt GP webpay
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho: IBAN: SK03 7500 0000 0040 561 7750 ČSOB
  • platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný, prípadne objednaný (v prípade tovaru na objednávku) po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet
 1. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
  • zľavu z kúpnej ceny za registráciu do e-shopu
  • zľavu za opakovaný nákup
  • zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu
 1. Jednotlivé zľavy nie je možné kumulovať. 

Čl. IV.
Dodacie podmienky, doprava tovaru a poplatky za dopravu

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať tovar kupujúcemu, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 1. V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 1. V prípade, ak je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 1. Tovar, ktorý je skladom, bude expedovaný v čo najkratšom čase. O tom, že predajca odovzdal tovar k expedícii zvolenému dopravcovi, je kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu.
 1. V prípade, ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, informuje predávajúci kupujúceho o možnostiach čiastočných dodávok.
 1. Kupujúcemu je spolu s tovarom zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru.
 1. V prípade, ak objednaný tovar nebude dlhodobo skladom alebo ho nebude možné dodať prepravcovi v dohodnutej lehote, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet, a to najneskôr do 14 dní od vzájomnej dohody.
 1. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov tieto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu potvrdzujúceho neoprávnené vniknutie do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 1. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah zásielky a akékoľvek nezrovnalosti (poškodený tovar, chýbajúci tovar či chybne zaslané položky) okamžite oznámiť predávajúcemu.
 1. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
  • Kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK, s. r. o.
 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné služby účtujeme:
  • pri doprave DPD Slovensko (platba vopred) s doručením nasledujúci pracovný deň po expedícii z nášho skladu – 4,90 € (pre celkovú výšku objednávky do 99,99 €)
  • pri doprave DPD Slovensko (platba vopred) s doručením nasledujúci pracovný deň po expedícii z nášho skladu – 0 € (pre celkovú výšku objednávky nad 100,00 €)

Čl. V.
Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpy.
 1. Tovar na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Čl. VI.
Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Čl. VII.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Podľa § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon o ochrane spotrebiteľa na diaľku“) má spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 1. Povinnosťou spotrebiteľa je, v prípade ak chce toto právo využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť v posledný deň lehoty určenej na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa na diaľku). Kupujúcim odporúčame, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 1. Tovar nám nezasielajte na dobierku. V prípade jeho zaslania na dobierku, nebude takýto tovar prevzatý.
 1. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar/ službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle § 9 ods. 3) Zákona o ochrane spotrebiteľa na diaľku ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 1. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 1. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 1. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Čl. VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zmluvnými stranami sú predávajúci a kupujúci.
 1. Povinnosťou kupujúceho je:
  • prevziať objednaný tovar
  • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu
  • prekontrolovať neporušenosť obalu, resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 1. Povinnosťou predávajúceho je:
  • dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene
  • spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Čl. IX.
Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ internetového e-shopu neposkytuje tretej osobe osobné údaje kupujúceho, okrem prepravnej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK, s. r. o., alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe zmluvy uzatvorenej podľa Zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Zároveň sú všetci zamestnanci prevádzkovateľa internetového e-shopu povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle § 19 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov v znení platných noviel, a to nasledovné:

 1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 3. právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 4. právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval vaše osobné údaje,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 6. právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
 7. právo na prenosnosť osobných údajov,
 8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Prevádzkovateľ získava od kupujúceho nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Tieto osobné údaje sa uchovávajú pre účely archivácie po dobu 10 rokov. V prípade vybavenia objednávky sa spracúvajú osobné údaje za účelom vystavenia faktúry, zabezpečenia dopravy a účtovania v účtovníctve.

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne. 

Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, je potrebné si to nastaviť vo svojom internetovom prehliadači.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v internetovom e-shope pre účely e-mailového marketingu, tak v takom prípade súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu mena a priezviska, e-mailovej adresy sú poskytnuté na obdobie piatich rokov. Tieto osobné údaje však nie sú poskytované tretím osobám.

Kupujúci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.


Čl. X.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny VOP alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v okamihu odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú aj reklamačné podmienky.
 1. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal VOP ako aj reklamačné podmienky.
 1. Tieto VOP a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a taktiež sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 1. V prípade ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle 12 Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 1. Inak neupravené vzťahy v týchto VOP ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení a to predovšetkým: Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z..
 1. Tieto VOP vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 22.4.2018.

Čl. XI.
Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 1. Právo uplatniť reklamáciu je možné len na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého vlastníkom je kupujúci.
 1. V prípade ak nedošlo ešte k prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho, predávajúci si podľa platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade podľa § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 1. V prípade ak je kupujúcim spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záručná doba v trvaní 24 mesiacov. V prípade, ak nie je pri tovare uvedené inak, postupuje sa podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa podľa ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 1. Povinnosťou kupujúceho je uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho ihneď po zistení vady.
 1. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného
  • prostrediu tovaru,
  • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo
  • bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 1. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 1. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na našu adresu uvedenú nižšie, avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Je potrebné tovar vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. Odporúčame zaslať tovar doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
 1. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 1. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  • pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  • pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
  • reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 1. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 1. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou VOP, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Aktualizujem…
 • Žiadne produkty v košíku.